Informatie over voorgenomen gaswinning Eesveen en Vinkega

Het instemmingsbesluit over de gaswinning in Eesveen ligt vanaf 12 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018 ter inzage. Alle indieners van een zienswijze op het ontwerpbesluit krijgen van EZK bericht van de terinzagelegging van het definitieve besluit.

Bijlagen