Hoe om te gaan met schade door storm

Heeft u schade geleden aan uw eigendom door storm? Lees op deze pagina wat u moet doen.

Meld schade bij uw eigen verzekering

Wij raden iedereen aan om de tijdens de storm geleden schade in ieder geval te melden bij uw verzekering. Zij kunnen u waarschijnlijk ook begeleiden in het verdere traject, bijvoorbeeld als u de gemeente aansprakelijk acht voor de geleden schade en de schade op de gemeente wilt verhalen.

 

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Als u van mening bent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de door u geleden schade dan kunt u (of uw verzekeraar) de gemeente schriftelijk aansprakelijk stellen. U kunt ook een mail sturen naar info@steenwijkerland.nl. Vermeld wanneer (datum en tijdstip) de schade is ontstaan. Wij raden u aan om (indien mogelijk) de volgende stukken mee te sturen:

  • foto’s van de schade/situatie;
  • kopie van een schaderapportage of offerte/factuur van het schadeherstel.

 

Aan de hand van de aansprakelijkstelling wordt bekeken of de gemeente daadwerkelijk aansprakelijk is voor de geleden schade. U wordt dan schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit.

 

Wat zegt de wetgeving over schade door bomen?

Op grond van de wet (Burgerlijk Wetboek) kunt u alleen schade op de boomeigenaar verhalen als het de schuld van de boomeigenaar is of het hem te verwijten is dat de boom is omgevallen of er takken zijn losgewaaid. Degene die schade door de boom of takken heeft geleden, moet bewijzen dat deze schade de boomeigenaar kan worden verweten. U moet dan bewijzen dat de boom bijvoorbeeld door slecht onderhoud of een gebrek aan controle een gevaar voor de omgeving betekende.

In het geval van deze zeer zware storm kan de boomeigenaar waarschijnlijk met succes een beroep doen op overmacht. Zelfs als er sprake zou zijn geweest van onvoldoende onderhoud of controle. We hebben met zijn allen vast moeten stellen dat zelfs sterke en gezonde bomen niet bestand waren tegen de kracht van deze storm.

Dit geldt voor gemeentebomen en voor bomen met een particuliere eigenaar. Omdat de gemeente op dit gebied als deskundig moet worden beschouwd, wordt van de gemeente wel een hoger niveau van onderhoud en controle verwacht dan van een particulier.

Wat als het om een gemeenteboom gaat?

Heeft u tijdens de storm schade geleden door gemeentelijke bomen en bent u van mening dat de gemeente aansprakelijk is voor deze schade door schuld of nalatigheid? Dan moet u de gemeente aansprakelijk stellen en aantonen dat:

  • de gemeente onvoldoende regulier onderhoud heeft gepleegd en/of
  • door onvoldoende controle de gebreken van de betreffende boom niet heeft opgemerkt en
  • deze gebreken een gevaarlijke situatie hebben veroorzaakt en
  • dat dat de oorzaak is van de schade.