Boombeheer

Als gemeente zijn we eigenaar van 34.000 bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat we deze bomen moet onderhouden en regelmatig inspecteren. En dat we actie moeten ondernemen als dat voor de veiligheid nodig is. Daarbij letten we onder meer op dood hout in de kroon. Ook wordt gekeken naar takken die ernstig doorhangen over de openbare weg of aangrenzende percelen. De inspecties wordt verzorgd door onze eigen medewerkers. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gespecialiseerde boomverzorgingsbedrijven.

Boomveiligheidsinspectie

Elke boom wordt eens in de vijf jaar gecontroleerd op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, worden aangemerkt als risico-boom. Deze risico-bomen inspecteren we jaarlijks.

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen we het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Alleen als het echt nodig is sluiten we de weg geheel af en leiden we het verkeer om. Deze wegafsluitingen publiceren we in de Steenwijkerland Expres en op de gemeentelijke website onder wegwerkzaamheden en wegafsluitingen.