Grote subsidies vanaf € 50.000,-

Subsidies vanaf € 50.000,- zijn grote subsidies.

U kunt online een grote subsidie aanvragen.

Benodigde stukken

De aanvrager moet de volgende gegevens aanleveren:

  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  • De doelstellingen en resultaten die met deze activiteiten worden nagestreefd. Ook moet worden aangegeven hoe deze activiteiten daaraan bijdragen

  • Een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Verantwoording

Na afloop van het subsidiejaar verantwoordt u een grote subsidie. Deze verantwoording bestaat uit:

  • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat het doel is gerealiseerd

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend

  • het activiteitenoverzicht met inkomsten en uitgaven. Dit kan een financieel verslag of jaarrekening zijn.

  • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop. Hierbij is een getekende accountantsverklaring vereist

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

Algemene informatie

Informatie over een aanvraag in de categorie grote subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2010.

U kunt ook schriftelijk een grote subsidie aanvragen (pdf, 208 Kb) of schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 221 Kb).

Vragen

Voor meer informatie over grote subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente.