Subsidie voor sport

Verenigingen en organisaties die in de gemeente Steenwijkerland zijn gevestigd kunnen een normsubsidie of een eenmalige subsidie aanvragen.

Aanvragen

U kunt online een sportsubsidie aanvragen. Ook kunt u schriftelijk een sportsubsidie aanvragen (pdf, 218 KB) of schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 240 KB).

De normsubsidie is gebaseerd op het aantal leden die wonen in de gemeente Steenwijkerland..

De volgende doelgroepen komen voor normsubsidie in aanmerking:

 • Jeugdleden: € 10,00 per lid
 • Seniorleden: € 5,00 per lid
 • Ouderenleden € 10,00 per lid
 • Leden met een beperking: € 50,00 per lid. De sportaanbieder hoeft dan niet in de gemeente Steenwijkerland gevestigd te zijn.

Wat u moet weten

 • De aanvraag voor normsubsidie moet ieder jaar voor 1 februari zijn ingediend, gebaseerd op het ledenaantal per 1 januari van dat jaar. De eenmalige subsidies kunt u op ieder moment aanvragen.
 • De Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019 zijn van toepassing op het aanvragen van een sportsubsidie. Leest u deze eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

Voorbeelden

Voorbeelden van een eenmalige subsidie en/of projectsubsidie zijn:

 • Eenmalige subsidie voor verbetering van sporttechnisch kader
 • Eenmalige subsidie voor verbetering van bestuurlijk kader en organisatieverbetering
 • Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening door jeugdigen
 • Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening door ouderen
 • Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening door mensen met een beperking

Verantwoording

Na afloop van het project moet u mogelijk de aangevraagde subsidie verantwoorden. Deze verantwoording bestaat uit:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat het doel is gerealiseerd
 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend
 • een overzicht van de inkomsten en uitgaven; de jaarrekening

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

Hoeveel geld is er beschikbaar en waar heeft u recht op

Voor sportsubsidies is € 85.132,- beschikbaar in 2019.

De hoogte van de door een aanvrager te ontvangen sportsubsidie wordt op basis van de Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019 bepaald. Dit betekent dat bij de verdeling van het beschikbare budget normsubsidies voorrang hebben op verstrekking van eenmalige subsidies. Eenmalige subsidies worden in volgorde van ontvangst behandeld.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.