Bomen kappen

Wilt u een boom kappen of verplaatsen? Dan heeft u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt alleen voor bomen die eigendom zijn van particulieren.

Redenen om een boom te kappen zijn bijvoorbeeld ziekte, beschadiging, bouw, sloop of ernstige overlast.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aanvragen.

Voorwaarden

  • Vergunningsplicht geldt voor bomen gemeten op een stamhoogte van 1.20 meter met een stamomtrek meer dan 155 cm. Voor de beschermde stads- en dorpsgezichten Blokzijl, Vollenhove, Giethoorn, Jonen en Dwarsgracht geldt de vergunningsplicht bij de stamomtrek gemeten op een hoogte van 1.20 meter 100 cm.
  • Het kan zijn dat voor het kappen van bomen binnen deze beschermde stads- en dorpsgezichten of bomen die in het buitengebied staan een omgevingsvergunning, bestemmingsplan aanleg nodig is op grond van het bestemmingsplan. Voor de zekerheid wordt u geadviseerd in die gevallen contact op te nemen met de gemeente.
  • De gemeente maakt een afweging tussen uw belang om de boom te vellen en het belang van de boom zelf of voor de omgeving.
  • U kunt de omgevingsvergunning voor een particuliere boom alleen verkrijgen als u eigenaar bent van het perceel. De boom moet op uw eigen grond staan.
  • Als u huurder of gebruiker van het perceel bent, moet de eigenaar het aanvraagformulier mede-ondertekenen.
  • In de omgevingsvergunning staat de reden voor het kappen vermeld. Verder kunnen er voorwaarden in staan waaronder de vergunning wordt verstrekt, bijvoorbeeld een plicht tot herplant.

Wilt u een boom kappen? Dan gelden bovenstaande voorwaarden. De gemeente adviseert echter om contact op te nemen om er zeker van te zijn of de boom gekapt mag worden.

Bezwaar en inwerkingtreding

Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.

NB U mag de boom niet kappen als daarin een bewoond vogelnest aanwezig is. Verder is het ook niet toegestaan om bomen kappen tijdens het broedseizoen van 15 maart t/m 15 juli. Meer informatie hierover vindt u in de Wet natuurbescherming.

Kosten

De leges voor een omgevingsvergunning voor het kappen bedragen € 128,40.
Leges voor een omgevingsvergunning voor aanleg bedragen € 256,80.

Vragen

Voor meer informatie over het kappen van bomen kunt u contact opnemen met de gemeente.