Omgevingsplan Buitengebied

De gemeente Steenwijkerland is bezig met het maken van een omgevingsplan voor het buitengebied. Dat willen we samen met bewoners van en ondernemers in het buitengebied doen. Op deze pagina vertellen we u graag meer over het Omgevingsplan Buitengebied.

Wat is het Omgevingsplan Buitengebied?

Waar mag in het buitengebied wel en waar mag niet gebouwd worden? Hoe bieden we ruimte aan nieuwe ontwikkelingen, zonder dat dit ten koste gaat van de landschappelijke kwaliteit? En, welke welstandscriteria gelden er als we gaan bouwen?
Op die vragen gaat het Omgevingsplan Buitengebied antwoord geven. Een nieuw omgevingsplan dat in de plaats komt van het bestemmingsplan en de beheersverordening. Daarnaast worden er ook andere regels in opgenomen, bijvoorbeeld over activiteiten als het kappen van bomen. Goed nieuws, want daarmee is het Omgevingsplan Buitengebied straks hét document met alle informatie over bouwen, gebruiksregels en activiteiten in het buitengebied.

U kunt reageren op het Omgevingsplan Buitengebied!

De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het opstellen van het Omgevingsplan Buitengebied. Bij het omgevingsplan horen ook een beleidsnotitie en een milieueffectrapport (planMER). Het omgevingsplan is van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 digitaal te raadplegen. Dit kan via deze link (www.bugelhajema.nl/steenwijkerland/ontwerp omgevingsplan). De stukken liggen in die periode ook ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheken van Vollenhove, Oldemarkt, Steenwijkerwold, Giethoorn, Steenwijk en Sint Jansklooster. Het plan is echter het beste digitaal te raadplegen.

Reageren?

Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, kunt u erop reageren. Over het ontwerp omgevingsplan, de ontwerp beleidsnotitie en het planMER kan iedereen tot en met 3 augustus 2017 mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk o.v.v. ‘Zienswijze omgevingsplan Buitengebied’. Uw schriftelijke reactie moet voorzien zijn van uw naam, adres, locatie waar het over gaat en dagtekening.
Om een mondelinge reactie in te dienen moet u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met onze medewerkers. Hiervan wordt verslag gemaakt. Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur schriftelijk.

Informatieavonden

Misschien heeft u vragen of wilt u, voordat u een reactie stuurt, een toelichting op het omgevingsplan. Dat kan. Op drie avonden in juni en juli organiseren we informatieavonden waarop we graag meer vertellen en antwoord geven op de vragen die bij u leven. U bent van harte welkom op een van de volgende dagen:
•    dinsdag 27 juni in streekcentrum De Wielewaal, Scheerwolderweg 28 in Scheerwolde
•    dinsdag 4 juli in dorpshuis Sint Janskamp, Monnikenweg 38 in Sint Jansklooster
•    donderdag 6 juli in MFC Dalzicht, Frieseweg 39 in Oldemarkt.
De avonden beginnen om 19.00 uur (inloop 18.45 uur) met een algemene toelichting op het omgevingsplan. Daarna kunt u het omgevingsplan inzien en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

Over uw perceel

In mei hebben we u gevraagd om te kijken of de functie die wij aan uw perceel willen toekennen, juist is. Velen van u hebben daarop gereageerd. Dat is fijn, want alle reacties dragen eraan bij dat er straks een goed omgevingsplan ligt. Veel reacties waren er over het gebruikte kaartmateriaal. U constateerde terecht dat daarop niet alle bouwpercelen juist waren weergegeven. Dat hebben we uiteraard meteen aangepast. De nieuwe kaarten liggen bij de stukken die ter inzage liggen. Ook kunt u ze digitaal bekijken via www.steenwijkerland.nl/omgevingsplan. Klopt er toch nog iets niet? Laat het ons weten! Dit kunt u doen door het indienen van een zienswijze zoals hierboven staat vermeld.

Nieuws

Omgevingsplan voor het buitengebied in concept klaar
Omgevingsplan voor het buitengebied in de maak

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Omgevingsplan Buitengebied? U kunt mailen naar info@steenwijkerland.nl of bellen met projectleider Joost Huizing, via telefoonnummer 14 0521

Afbeelding_Buitengebied