Steenwijkerland wil pilot uitbreiding maaibeleid waterplanten

In een overleg met zeilvereniging Belterwijde op maandag 9 juli heeft wethouder Marcel Scherin­ga namens het college van B&W van Steenwijkerland aangegeven zich hard te willen maken voor een pilot met betrekking tot een uitgebreider maaibeleid van waterplanten. De enorme groei van wa­terplanten in de meren en watergangen van Noordwest-Overijssel speelt de recreatievaart behoor­lijk parten. Het maaibeleid dat de provincie Overijssel hanteert is strikt 10% maaien van alle wa­terplanten. Daarbij hecht de provincie veel waarde aan duurzaam natuurbeheer.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Uiteraard zien wij als gemeente het belang van duurzame natuuront­wikkeling. Maar elders in het land houden provincies ook niet meer vast aan de 10% regel. Wij den­ken dan ook dat het mogelijk is om de natuurdoelen te halen als er een uitgebreider maaibeleid wordt toegestaan voor sommige meren. En de oostelijke Belterwijde waar de zeilvereniging haar wedstrij­den organiseert is er een van. Met name het zeilen op de oostelijke Belterwijde moet volgens ons mo­gelijk zijn.

Uiteraard blijven wij ons inspannen om een juist evenwicht te vinden tussen het behalen van de na­tuurdoelen en het recreatief gebruik van de meren in onze gemeente. Om aan te tonen dat recreatief gebruik goed kan samengaan met het ontwikkelen van natuur, dringen wij daarom bij de provincie aan op het uitvoeren van een pilot in de oostelijke Belterwijde.’