Twaalf leefbaarheidsprojecten ingediend voor matrix Dorpsplannen

Het college van B&W heeft ingestemd met de financiering van 12 leefbaarheidsinitiatieven die door een aantal Plaatselijk Belangen en Wijkverenigingen (PBW’s) zijn ingediend voor de matrix Dorpsplannen.

Wethouder Oene Akkerman ‘Fantastisch om te constateren dat de PBW’s weer een aantal goede initiatieven voor de matrix Dorpsplannen hebben ingeleverd. De matrix is dan ook een belangrijke methode om initiatieven van onderop financieel te ondersteunen. Door de matrix kunnen diverse lokale initiatieven mogelijk wor­den gemaakt. Een keer per jaar kunnen de PWB’s deze initiatieven indienen. Alle initiatieven dragen bij aan het vergroten van de leef­baarheid en de sociale cohesie in de betreffende dorpen en wijken. Daarbij zijn draagvlak, toeganke­lijkheid en continuïteit belangrijke criteria om in aanmerking te komen voor financiële ondersteu­ning’.

Voor de matrix Dorps­plannen 2017 zijn 12 leefbaarheidsinitiatieven (pdf, 193 KB) ingediend. Hieraan dragen de PBW’s zelf fors bij in de vorm van koppengeld, zelfwerkzaamheid en door bijdragen van derden zoals fondsen en sponsoren.
De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 19 december een besluit over het beschikbaar stel­len van een krediet van € 186.720 voor de financiering van de 12 leefbaarheidsinitiatieven.