College op koers volgens najaarsnota 2017

Het college van B&W heeft de najaarsnota 2017 van de gemeente Steenwijkerland vastgesteld. De gemeenteraad behandelt de najaarsnota in zijn vergadering van 28 november 2017. Met de najaarsnota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de activiteiten en de stand van de gemeentelijke financiën.

Wethouder Wim Brus ‘Op dit moment zijn 76% van de collegedoelstellingen gehaald. Zo scoren we onder meer gunstig op het gebied van interbestuurlijk toezicht (IBT) door de provincie, scoren we volgens tevredenheidsonderzoeken goed wat betreft de toegang naar de gemeentelijke en maatwerkvoorzieningen WMO en het digitaal aanvragen van e-diensten. Het aantal misdrijven in Steenwijkerland ligt onder het gemiddelde van de regio IJsselland en de deelname aan burgernet is verdubbeld naar 17% en ligt boven zowel het landelijke als het regionale gemiddelde’.

De overige collegedoelstellingen die de komende collegeperiode nog extra aandacht krijgen zijn onder meer de opwekking van nieuwe energie ter grootte van het huishoudelijk energieverbruik binnen de gemeente, het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking en dat 95% van de cliën­ten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een tegenprestatie verricht.

De najaarsnota 2017 laat een negatief saldo zien van € 361.000. Voor de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota (PPN) vastgesteld. In de PPN werd verwacht dat het jaar 2017 kon worden afgesloten met een overschot van € 610.000. Deze verwachting wordt nu bijgesteld naar een overschot van € 248.000 voor 2017.

Het negatieve saldo van de najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere energielas­ten, hogere lasten van de Noordwestgroep, Participatiewet, IGSD en meer uitgaven met betrekking tot het minimabeleid.

Bekijk de najaarsnota 2017 (PDF, 564 KB)