Solide meerjarenbegroting 2018-2021 voor Steenwijkerland

Het college van B&W heeft ingestemd met de programmabegroting 2018-2021, de laatste begroting gebaseerd op het collegeprogramma ‘Verantwoord anders’. De programmabegroting is voor alle jaren financieel sluitend, waarbij ruimte is gevonden voor gerichte investeringen. De woonlasten voor eigenaren en gebruikers dalen in 2018 met 3%. Dit voordeel voor de burger is ongeveer € 20 per jaar.

Wethouder Wim Brus: ‘Wij zijn verheugd een meerjarenbegroting aan te kunnen bieden met een positief financieel beeld, inclusief een ambitieus investeringsplan uit het voorjaar. Alle jaren laten een positief saldo zien, variërend van € 570.000 in 2018, aflopend naar € 45.000 in 2021. Ook geven wij geld terug aan de burger via een daling van de tarieven rioolheffing’.

Voor de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota (PPN) vastgesteld, inclusief een investeringsplan waarbij de nadruk ligt op de meerjarige investeringen in de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van de fietspaden, het vervangen van de openbare verlichting en het onderhoud van zwembaden, het meerjarig onderhoud van onze wegen en bruggen en de aanleg van glasvezel. Naast deze investeringen worden voor de komende jaren forse bedragen gereserveerd voor o.a. de gebiedsgerichte aanpak van Giethoorn, het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, de overgang naar één welzijnsorganisatie en de schuldhulpverlening. Daarnaast zijn de Koloniën van Weldadigheid (nominatie Unesco werelderfgoed) en het Nationaal Park Weerribben-Wieden op de kaart gezet en voorzien van (financiële) middelen. Maar ook in de binnenstad van Steenwijk wordt fors geïnvesteerd. Diverse projecten, waaronder de Markt, zullen worden gerealiseerd.

De meerjarenbegroting laat echter wel een paar onzekerheden zien zoals de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor de uitkeringen van het Rijk aan de gemeente. De gemeentelijke financiële reserves zijn echter toereikend om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Wim Brus: ‘De Programmabegroting 2018-2021 is meerjarig in evenwicht en kan dus met trots worden overgedragen aan een nieuw gemeentebestuur in 2018!’

Op 7 november aanstaande behandelt de gemeenteraad de Programmabegroting in een speciale begrotingsvergadering.

Bekijk de programmabegroting 2018-2021 (PDF, 3,4 MB).