Locatie fusieschool Giethoorn bijna rond

De definitieve locatie voor de nieuwe fusieschool in Giethoorn begint zich steeds meer af te tekenen.

Wethouder Wim Brus ‘Voor de realisatie van de nieuwe school aan de Beulakerweg in Giethoorn is een voorontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Naar aanleiding van het voorontwerp zijn een aantal inspraakreacties ingediend. Vanuit diverse partijen (o.a. direct aanwonenden, ’t Gieters Belang) is het verzoek gedaan om de school te verplaatsen naar de naastgelegen kavel. Hierover hebben we uitvoerig overleg gehad met de provincie. Het is helaas niet mogelijk om de school op deze locatie te bouwen, omdat de provincie hiermee tegen haar eigen beleid in zou gaan. Namelijk aansluitend bouwen aan bestaande bebouwing’.

Door de locatie aan de Beulakerweg uit te breiden wordt een oplossing gevonden voor het parkeren en het speelterrein. De komende periode worden de plannen hiervoor verder uitgewerkt.

Wim Brus ‘Op basis van de afspraken met de provincie zijn wij van mening dat met de voorgenomen wijziging sprake is van een betere invulling van de locatie voor de fusieschool. Naast het feit dat de school landschappelijk beter is in te passen, wordt ook gehoor gegeven aan een aantal bezwaren uit de inspraakronde. Wij verwachten het ontwerpbestemmingsplan begin februari 2018 in procedure te kunnen brengen’.