Rekenkamer Steenwijkerland

In de nieuwe gemeentewet is vastgelegd dat iedere gemeente vanaf 2006 moet beschikken over een rekenkamer. De taak van de rekenkamer is het onderzoeken van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door de gemeente of aanverwante organisatie, instelling gevoerde beleid en bestuur.

Bij de rechtmatigheid wordt beoordeeld of gehandeld wordt overeenkomstig de bestaande wet- en regelgeving. Bij de doeltreffendheid wordt beoordeeld in hoeverre activiteiten het doel daadwerkelijk, effectief bereiken. Met doelmatigheid wordt bedoeld of het gestelde doel met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen wordt bereikt.

De gemeenteraad heeft als volksvertegenwoordigend orgaan de taak het college van burgemeester en wethouders, als dagelijks bestuur van de gemeente, te controleren. De rekenkamer onderzoekt en adviseert de raad daarbij op de hiervoor genoemde aspecten. Met de controlerende taak van de rekenkamer wordt de positie van de raad versterkt. De rekenkamer bepaalt zelfstandig en onafhankelijk welke onderzoeken zij gaat uitvoeren, maar de gemeenteraad kan de rekenkamer om een onderzoek verzoeken.

Wat doet de gemeentelijke rekenkamer?

De rekenkamer stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op. Dit doet zij op basis van informatie uit gemeentelijk beleid, jaarstukken, informatie van raad(sleden), college(leden), ambtenaren, burgers en andere mogelijke informatiebronnen.

De resultaten van de rekenkameronderzoeken zijn openbaar, waardoor de rekenkamer bijdraagt aan het bevorderen van de transparantie van de gemeentelijke overheid voor haar burgers. Het is het uitdrukkelijke doel van de rekenkamer om een leer- en verbetereffect te bereiken. Dit betekent dat niet alleen terug gekeken wordt, maar vooral ook vooruit in de vorm van adviezen en aanbevelingen ter verbetering van het beleid en uitvoering daarvan.

De rekenkamer brengt ieder jaar een jaarverslag uit waarin zij verantwoording aflegt over haar werkzaamheden.