Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Elk jaar ontvangt u aanslagen van de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Als u deze aanslagen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen.

Let op:
Bij uw aanvraag moet u verschillende bijlagen indienen. Een overzicht van de bijlagen vindt u op deze pagina onder 'bijlagen'. Houd deze gegevens bij de hand als u uw aanvraag indient. 

Kwijtschelding is mogelijk van de volgende belastingen / heffingen:

 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • Roerende-ruimtebelastingen
 • Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing (waterschap) 

Als u een eigen bedrijf heeft of zelfstandige bent, kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Aanvragen van kwijtschelding waterschapsbelasting wijzigt per 1 januari 2020

Wilt u kwijtschelding voor waterschapsbelasting aanvragen? Dan moet u dat vanaf 1 januari 2020 doen bij GBLT. Dat is de organisatie die de waterschapsbelasting heft en int.
Op de belastingaanslag van GBLT staat uw aanslagnummer. Dat heeft u nodig om kwijtschelding aan te vragen. U vraagt kwijtschelding aan met uw Digid via Mijn Loket op de website van GBLT: www.gblt.nl Kunt u niet in Mijn Loket? Dan kunt u telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen op het telefoonnummer 088 – 064 55 55.

Wijzigingen per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding rekening gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar dat een woning deelt. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in een woning wonen, hoe lager de kwijtscheldingsnorm wordt voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Hierdoor kan het zijn dat u vanaf 2018 niet meer, of nog maar gedeeltelijk, in aanmerking komt voor kwijtschelding, terwijl u andere jaren wel kwijtschelding kreeg.

Kwijtschelding aanvragen

Online

U kunt online kwijtschelding aanvragen. Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek voor kwijtschelding in. Wacht u langer dan 3 maanden, dan wordt het geld dat u voor deze 3 maanden betaald heeft, niet terugbetaald. Ook niet als u kwijtschelding krijgt.

Schriftelijk

U kunt kwijtschelding ook schriftelijk aanvragen. Daarbij kunt u kiezen voor een verkort of een uitgebreid formulier.

Met het insturen van het verkorte kwijtscheldingsformulier geeft u ons toestemming om uw gegevens geautomatiseerd te controleren op basis van gegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Basisregistratie personen (BRP) en de Belastingdienst. Als uit de controle blijkt dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hoeft u geen aanvullende stukken meer in te dienen. Uw aanslag gemeentelijke belastingen wordt dan direct door ons kwijtgescholden.
Als u op basis van de controle niet in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding, ontvangt u een brief waarin wordt gevraagd om een aantal bewijsstukken aan te leveren of een uitgebreid kwijtscheldingsformulier in te vullen.

Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek voor kwijtschelding in. Wacht u langer dan 3 maanden, dan wordt het geld dat u voor deze 3 maanden betaald heeft, niet terugbetaald. Ook niet als u kwijtschelding krijgt.

Op afspraak

Of maak een afspraak om kwijtschelding aan te vragen.

Bijlagen

Wij vragen veel gegevens van u. Dat is nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Wij toetsen aan de hand van wettelijke regels of u recht heeft op kwijtschelding. Om uw gegevens te onderbouwen, vragen wij naar bijlagen. Het is handig deze bijlagen al bij de hand te hebben, voordat u begint met het invullen van het formulier. Het kan zijn dat niet alle vermelde bijlagen voor u van toepassing zijn. U kunt deze bijlagen dan uiteraard gewoon overslaan.

Hieronder vindt u het overzicht met alle mogelijke bijlagen.

Gegevens van de Belastingdienst

 • Kopie van beschikkingen van:
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Toeslag kindgebonden budget
  • Heffingskorting
 • Kopie van voorlopige teruggaaf
 • Bewijs van betalingsregelingen met Belastingdienst
 • Bewijs van studeren van inwonende kinderen ouder dan 21 jaar (bijvoorbeeld inschrijfbewijs DUO)

Bezittingen en/of schulden

 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden
 • Deel 1 en 2 kentekenbewijs van auto en/ of motor, of kopie voor- en achterkant kentekenkaart
 • Verklaring noodzaak van auto en/ of motor
 • Eigendomsbewijzen van bezittingen
 • Laatste huurspecificatie
 • Hypotheek - de laatste jaaropgave en bankafschrift met afschrijving hypotheekbedrag

Inkomsten en uitgaven

 • Bewijzen van inkomsten van de laatste 3 maanden (bv salarisstroken of UWV uitkeringsspecificaties)
 • Alimentatie - bewijs met vermeld bedrag alimentatie en bankafschrift met betaalde of ontvangen alimentatie
 • Kopie polisblad zorgverzekering met vermelding premie

Uitstel betaling

U krijgt uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingaanslagen waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd, tot het moment dat er een beslissing is genomen. Wij beoordelen uw kwijtscheldingsaanvraag binnen 8 weken. Lukt dit niet, dan laten wij u dit weten.

Automatische kwijtschelding

Als uw kwijtscheldingsaanvraag wordt goedgekeurd, hoeft u volgend jaar niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Het Inlichtingenbureau controleert jaarlijks uw gegevens en toetst deze aan de regelgeving op het gebied van kwijtscheldingen. U krijgt van de gemeente een brief waarin staat of u kwijtschelding krijgt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.