Watertoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen waarvoor wegens aanwezigheid in het watergebied van de gemeente in welke vorm dan ook een vergoeding wordt betaald door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente zijn opgenomen.

Er wordt geen watertoeristenbelasting geheven van personen die bijvoorbeeld verblijven in vaartuigen ingericht als verzorgingstehuizen of asielopvangtehuizen, kano's, roei- en volgboten en motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter. Tevens wordt geen belasting geheven indien de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting.

Als belastingplichtige wordt aangemerkt degene die tegen vergoeding gelegenheid biedt tot verblijf aan hem ter beschikking staande ligplaatsen dan wel op hem ter beschikking staande vaartuigen.

Deze belastingplichtige mag de door hem betaalde belasting verhalen op de watertoerist.

De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden. Een gedeelte van een etmaal wordt voor een vol etmaal gerekend. De exploitant/houder kan een keuze maken tussen afrekenen op basis van het werkelijk aantal etmalen en een forfaitaire berekeningswijze. In het eerste geval dienen alle etmalen geregistreerd te worden, in het tweede geval is dit niet nodig.

Nachtverblijfregister

Bij afdracht van de (water)toeristenbelasting op basis van het werkelijke aantal overnachtingen of etmalen verblijf bent u verplicht om een onderbouwing van het opgegeven aantal mee te sturen. U kunt hierbij denken aan een computeruitdraai of een kopie van het nachtverblijfregister, waaruit het werkelijke aantal overnachtingen of etmalen verblijf duidelijk blijkt.

Aanvragen nachtverblijfregister

Schriftelijk

U kunt het nachtverblijfregister downloaden (Excel-formulier).

Telefonisch

U kunt het nachtverblijfregister opvragen bij een van de belastingmedewerkers van de gemeente.

Tarief

De watertoeristenbelasting bedraagt € 1,10 per persoon per etmaal.

Vragen

Voor meer informatie over watertoeristenbelasting kunt u contact opnemen met de gemeente.