Buitenplanse omgevingsplanactiviteit - BOPA

Inwoners, bedrijven en overheden kunnen toestemming vragen om activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren door een omgevingsvergunning aan te vragen. Als de activiteit in strijd is met het omgevingsplan, is er sprake van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Beoordelen BOPA

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) moet voldoen aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Meer informatie hierover vind u op de website van het IPLO.

Procedure BOPA - regulier

De beslistermijn voor de reguliere procedure is maximaal 8 weken met een mogelijkheid van verlenging met 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. 

Procedure BOPA - uitgebreid

In sommige gevallen geldt voor de BOPA de uitgebreide procedure. De beslistermijn is 26 weken. Tijdens de uitgebreide procedure maakt het bestuursorgaan een ontwerpbesluit. Hierop is indienen van zienswijze mogelijk. Nadat het definitieve besluit is genomen, is er nog beroep bij de rechtbank mogelijk. 

Uw idee verkennen 

Het is verstandig om uw plannen voor een BOPA te overleggen met het bevoegd gezag, voordat u een vergunningaanvraag doet. Er kan dan overlegd worden of de plannen mogelijk zijn en welke onderzoeken er moeten worden uitgevoerd. Dit heet 'Uw idee verkennen'. De Omgevingswet en de Awb hebben beide geen procedurebepalingen voor het verkennen van uw idee, zodat dit vormvrij kan blijven. Uw idee verkennen is gratis en hieraan zijn geen leges verbonden.