Begraven

Als u kiest voor begraving dan heeft u keuze uit twee soorten graven, te weten het particulier graf en een algemeen graf. Het verschil tussen beide heeft te maken met de termijn en de rechten van nabestaanden.

Particulier graf

Een particulier graf geeft gedurende een bepaalde tijd recht op een plaats op de begraafplaats. Dit grafrecht kan uitgegeven worden voor 10, 20, 30 of 40 jaar voor een 1-diep graf. Een 2-diep graf kent een minimale termijn van 15 jaar. Het grafrecht kan na afloop van deze termijn verlengd worden met 5, 10, 15 of 20 jaar. De rechthebbende (vaak een familielid) bepaalt welke overledene in het graf wordt begraven, draagt zorg voor het graf en beslist over het al dan niet verlengen van de grafrechttermijn. Bij het niet verlengen van deze termijn kan de gemeente het graf ruimen.

Nabestaanden kunnen een gedenkteken plaatsen. Hiervoor is een vergunning nodig.

Bij de keuze voor een particulier graf brengt de gemeente het grafrecht, het begraafrecht en de administratiekosten in rekening.

Algemeen graf

Een algemeen graf kent geen grafrecht, maar een gebruikstermijn van 10 jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd. In een algemeen graf kunnen, afhankelijk van op welke diepte er begraven wordt, meerdere personen begraven worden die geen (familie)band met elkaar hebben. De gemeente bepaalt de uitgifte en beheert het graf. Na de gebruikstermijn kan de gemeente een algemeen graf ruimen. Een algemeen kindergraf kent een termijn van 20 jaar. Voor Giethoorn geldt een gebruikstermijn van 40 jaar.

Nabestaanden kunnen geen monument plaatsen (met uitzondering van de begraafplaats Giethoorn). De gemeente zorgt voor een eenvoudige gedenktegel.

Bij de keuze voor een algemeen graf brengt de gemeente enkel het begraven (het begraafrecht) en de administratiekosten in rekening.

Reserveren

Het is mogelijk bij uitgifte van een graf een aansluitend graf te reserveren. De termijn van dit gereserveerde graf gaat gelijktijdig met die van het eerste graf in.