Verzoek om handhaving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt dan kunt u bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen.

Probeer eerst te praten

Degene waarover u het verzoek om handhaving indient, hoort wie het verzoek om handhaving heeft ingediend. De ervaring leert dat het indienen van een handhavingsverzoek, bij bijvoorbeeld burenruzies, zelden tot een betere onderlinge relatie leidt of heeft geleid. We raden u aan eerst met elkaar te gaan praten. Dit levert vaak veel meer op dan het indienen van een handhavingsverzoek.

Over het indienen van een verzoek om handhaving

 • Om te kunnen verzoeken om handhaving is het volgens de wet vereist dat u belanghebbende bent. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw buren bouwen zonder de benodigde omgevingsvergunning. U bent in zo’n geval belanghebbende. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een belanghebbende, is het noodzakelijk dat bekend is wie om handhaving verzoekt. 
 • Tijdens de behandeling van een verzoek worden uw belangen en die van degene op wie het verzoek betrekking heeft tegen elkaar afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend. Om deze reden wordt een anoniem verzoek om handhaving niet in behandeling genomen.
 • Als is vastgesteld dat u belanghebbende bent, wordt er door de gemeente een onderzoek ingesteld. Er wordt onder andere gekeken of er inderdaad sprake is van een overtreding.

Over het handhavingstraject

 • In het geval van een overtreding wordt er een handhavingstraject in gang gezet. Het handhavingstraject bestaat uit maximaal 3 stappen om de overtreding door de overtreder te laten beëindigen:

 1. een ambtelijke waarschuwing om iemand te wijzen op een overtreding;
 2. een voornemen om iemand een herstelsanctie (last) op te leggen;
 3. de definitieve last (bijvoorbeeld een bouwstop of een dwangsom).
 • Een handhavingstraject kan enkele maanden tot jaren duren. Dit hangt af van de complexiteit van de zaak.
 • Bij een verzoek om handhaving krijgt u altijd een beslissing op uw verzoek. Dit kan enige tijd duren. Dit komt omdat het onderzoek tijd kost. Mocht er sprake zijn van een overtreding dan kost het handhavingstraject ook enige tijd. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het handhavingstraject.

Bezwaar

 • Tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
 • Ook de overtreder heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit om de overtreding ongedaan te maken. Dit is stap 3 van het handhavingstraject.
 • Wanneer er bezwaar wordt gemaakt zal er een juridisch traject worden opgestart. Dit traject kan ook enige tijd in beslag nemen.