Uittreksels en bewijzen

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. Een uittreksel kan nodig zijn als u uw auto wilt overschrijven, als u uw tv-, internet- en/of vaste telefoonabonnement wilt opzeggen, voor een huurcontract, bij een faillissement of bij een echtscheiding.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Voornaam wijzigen

  Wilt u uw voornaam veranderen? Dan moet een advocaat uw gemotiveerde verzoek tot voornaamswijziging bij de rechtbank indienen.

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen? Of wilt u een naam toevoegen aan uw eigen achternaam? Dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Attestatie de vita

  Heeft u voor een buitenlandse instantie, zoals een pensioenfonds of een uitkeringsinstantie, een attestatie de vita nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk aantonen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Voor gebruik in Nederland heeft u een bewijs van in leven zijn nodig.

 • Levenloos geboren kind registreren in de BRP

  U kunt uw levenloos geboren kind laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Wanneer het kind geboren werd, maakt niet uit.

 • Bewijs van in leven zijn

  Heeft u voor een Nederlandse instantie, zoals een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij, een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Voor buitenlandse instanties heeft u een attestatie de vita nodig.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Wilt u iemand die visumplichtig is, uitnodigen voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) in Nederland en stelt u zich financieel garant voor deze persoon? Dan heeft u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig. Financieel garant staan is nodig als de betreffende persoon niet voldoende inkomsten heeft. De persoon die het visum gaat aanvragen om naar Nederland te komen, heeft dit bewijs nodig ter onderbouwing van zijn of haar reisdoel.

 • Basisregistratie Personen (BRP), inzage op verstrekkingen

  Wilt u weten aan wie er over u in het afgelopen jaar gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente.

 • Keuze naamgebruik

  Bent u gehuwd (geweest) of heeft u een partnerschap laten registreren? Dan kunt u bij de gemeente aangeven met welke achternaam u voortaan aangeschreven wilt worden. Het gaat hierbij niet om een wijziging van de achternaam, maar om het 'voeren' van de achternaam.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  Wilt u geen Nederlander meer zijn? Dan kunt u een 'verklaring van afstand' afleggen. Deze verklaring moet door u en (namens) de burgemeester worden ondertekend. U verliest dan automatisch het Nederlanderschap.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U kunt het bewijs nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

 • Formele veranderingen in het buitenland

  Hebben binnen uw gezin formele veranderingen in het buitenland plaatsgevonden? Dan moet u deze laten registreren bij de gemeente. Formele veranderingen zijn bijvoorbeeld een huwelijk, een echtscheiding, een geboorte of overlijden, erkenning of adoptie van een kind of een naamswijziging.

 • Legalisatie document

  Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u dat document laten legaliseren. Dit is soms nodig voor stukken die naar het buitenland gaan of op stukken waarop de ondertekenaar ergens zijn toestemming aan geeft. Bij een legalisatie verklaart de burgemeester dat de betreffende handtekening echt is.

 • Persoonsgegevens derden opvragen

  Bent u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens over deze persoon opvragen bij de gemeente.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst te verstrekken. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan andere instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen.

 • Verklaring onder ede of belofte afleggen

  Heeft u geen officiële brondocumenten en kunt u daar echt niet aankomen? Dan kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte afleggen.

 • Waarmerken kopie van document

  U kunt de vraag krijgen van (vaak buitenlandse) instanties of u een gewaarmerkte kopie van een officieel document wilt opsturen. Bijvoorbeeld van een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente kan met een stempel en een handtekening een kopie van dit document waarmerken. Met dit waarmerk geeft de gemeente aan dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid van het originele document.

 • Inleveren buitenlandse brondocumenten

  De gemeente werkt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP) als u een akte of een document heeft uit het buitenland. Deze akten en documenten noemen wij brondocumenten. Ze zijn namelijk de bron voor registraties (zoals de Basisregistratie Personen) en andere documenten (zoals paspoorten, rijbewijzen enzovoort).