Grote subsidies vanaf € 50.000,-

Subsidies vanaf € 50.000,- zijn grote subsidies.

Aanvragen

U kunt online een grote subsidie aanvragen.

Bijlagen bij uw aanvraag

De aanvrager moet de volgende gegevens aanleveren:

  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • De doelstellingen en resultaten die met deze activiteiten worden nagestreefd. Ook moet worden aangegeven hoe deze activiteiten daaraan bijdragen
  • Een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Wanneer aanvragen

Een eenmalige subsidie vraagt u uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit aan. Wilt u een jaarlijkse subsidie aanvragen? Dan kunt u de aanvraag indienen tot en met 30 juni in het jaar vóór de activiteit. 

Verantwoording

Na afloop van het subsidiejaar verantwoordt u een grote subsidie. Deze verantwoording bestaat uit:

  • een activiteitenverslag
  • een financieel verslag
  • een beoordelingsverklaring afgegeven door een onafhankelijke accountant (bij een subsidie tussen de € 50.000,00 en € 100.000,00)
  • een beoordelingsverklaring afgegeven door een onafhankelijke accountant (bij een subsidie boven de € 100.000,00) tenzij het college van B&W in de verleningsbeschikking specifiek heeft besloten dat een controleverklaring moet worden afgegeven door een onafhankelijke accountant
  • de stand van de egalisatiereserve (indien van toepassing)

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

Algemene informatie

Informatie over een aanvraag in de categorie grote subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018.

U kunt ook schriftelijk een grote subsidie aanvragen (pdf, 205 KB) of schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 199 KB).

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.