Subsidie Vitaliteitsfonds

De gemeente Steenwijkerland wil maatschappelijke organisaties een financiële steun in de rug geven om na de coronacrisis weer een goede doorstart te kunnen maken. Onder het motto ‘sterker uit de crisis’ kan het Vitaliteitsfonds worden ingezet als noodfonds voor maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Of voor uitbreiding of verbetering van het aanbod. 

Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen

Maatschappelijk organisaties uit Steenwijkerland zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen voor het Vitaliteitsfonds. Denk hierbij aan:

 • Culturele instellingen
 • Stichtingen
 • Muziekverenigingen
 • Zwembaden
 • Multifunctionele centra
 • Sportverenigingen

Dit zijn de spelregels

De subsidie is bedoeld om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Er zijn 2 onderdelen waarvoor subsidie verstrekt kan worden:

 1. Subsidie voor het in stand houden van voorzieningen.
 2. Subsidie voor doorontwikkeling en vernieuwing van het aanbod en bijbehorende voorzieningen.

Instandhouding van voorzieningen

Voor deze subsidie gelden de volgende spelregels:

 • De uitvoering van de activiteiten en/of het voortbestaan van de organisatie wordt nu of in de nabije toekomst bedreigd.
 • De financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis en de daardoor opgelegde maatregelen.
 • We kijken welke inspanningen zijn verricht om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen of te verminderen. 
 • Als u geen gebruik heeft kunnen maken van een andere bijdrage/voorziening en/of deze ontoereikend blijkt te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eigen reserves, tegemoetkomingen van de Rijksoverheid of provincie Overijssel.

Doorontwikkeling en vernieuwing van het aanbod en bijbehorende voorzieningen

Voor deze subsidie gelden de volgende spelregels:

 • De doorontwikkeling en vernieuwing van de activiteiten en bijbehorende voorzieningen dragen bij aan het bestaansrecht op de langere termijn.
 • De activiteiten en bijbehorende voorzieningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn aanvullend op het bestaande aanbod binnen de gemeente Steenwijkerland of zorgen ervoor dat bestaand aanbod op langere termijn kan blijven bestaan. Ze passen in de gemeentelijke beleidsontwikkelingen van de relevante beleidsterreinen.
 • De activiteiten en bijbehorende voorzieningen voorzien in een structurele vraag van (groepen) inwoners in de gemeente Steenwijkerland.
 • De subsidie is bedoeld voor het realiseren van een initiatief en de opstartkosten. Niet voor de exploitatie op de lange termijn. 
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale kosten. 

Bekijk voor meer informatie de Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds Steenwijkerland 2021.

Subsidie aanvragen

De termijn om een aanvraag in te dienen was tot en met 30 juni 2023. U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Wat moet u na afloop doen  

Heeft u subsidie gekregen? Dan moet u na afloop een aantal dingen aanleveren:

 • een overzicht van de uiteindelijke kosten en de inkomsten die u heeft gemaakt;
 • de vastgestelde jaarrekeningen over 2021 en 2022.
  Deze jaarrekeningen geven een specificatie van het eigen vermogen, uitgebreider onderverdeeld in algemene reserve en bestemmingsreserve, voor zover van toepassing.

Bij een verleende subsidie van meer dan € 5.000,- vult u ook de online aanvraag tot subsidievaststelling in. U kunt ook het schriftelijke aanvraagformulier subsidievaststelling (pdf, 199 KB) invullen.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Er geldt geen maximaal bedrag voor de aanvraag van een bijdrage uit het Vitaliteitsfonds. Er is in totaal € 419.000,- beschikbaar voor het Vitaliteitsfonds. Op dit moment is er nog € 278.000,- beschikbaar (stand per 1 februari 2023).

Vragen

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Of wilt u weten welke andere ondersteuningsmogelijkheden er nog meer zijn? Stuur dan een e-mail naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl of bel telefoonnummer 14 0521. We bespreken uw idee en kijken samen naar de mogelijkheden die er zijn.