Grote subsidies vanaf € 50.000,-

Subsidies vanaf € 50.000,- zijn grote subsidies.

U kunt online een grote subsidie aanvragen.

Benodigde stukken

De aanvrager moet de volgende gegevens aanleveren:

  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • De doelstellingen en resultaten die met deze activiteiten worden nagestreefd. Ook moet worden aangegeven hoe deze activiteiten daaraan bijdragen
  • Een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Verantwoording

Na afloop van het subsidiejaar verantwoordt u een grote subsidie. Deze verantwoording bestaat uit:

  • een activiteitenverslag;
  • een financieel verslag;
  • een beoordelingsverklaring afgegeven door een onafhankelijke accountant (bij een subsidie tussen de € 50.000,00 en € 100.000,00);
  • een controleverklaring afgegeven door een onafhankelijke accountant (bij een subsidie boven de € 100.000,00);
  • de stand van de egalisatiereserve (indien van toepassing).

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

Algemene informatie

Informatie over een aanvraag in de categorie grote subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018.

U kunt ook schriftelijk een grote subsidie aanvragen (pdf, 222 KB) of schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 240 KB).

Vragen

Voor meer informatie over grote subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente.