Subsidie Gezond in Steenwijkerland

Organisaties en instellingen kunnen op basis van de Algemene Subsidie Verordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018 subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan het verminderen van gezondheidsachterstanden op lokaal niveau.

Aanvragen

Organisaties en instellingen kunnen een subsidie voor Gezond in Steenwijkerland online aanvragen. 

Subsidie voor Gezond in Steenwijkerland aanvragen

Wat u moet weten

  • De activiteiten zijn gericht zijn op jeugd, volwassenen en/of senioren, waarvan aannemelijk is dat ze een grotere kans hebben op gezondheidsachterstand op latere leeftijd.
  • De activiteiten gericht op jeugd en senioren hebben als accent de thema’s gezondheid en/of sport & bewegen.
  • De activiteiten gericht op volwassenen hebben als accent de thema’s participatie en/of sport & bewegen.
  • De activiteiten zijn gericht op het verkleinen of terugdringen van één of meerdere gezondheidsrisico’s: alcohol, drugs, roken, overgewicht en/of psychische problematiek.
  • De activiteiten worden gekenmerkt door een integrale aanpak. Er is sprake van samenwerking met minimaal drie lokale partijen om het gewenste resultaat te bereiken. Daarnaast moet er afstemming zijn geweest met de welzijnsorganisatie van Steenwijkerland: Sociaal Werk De Kop. Als Sociaal Werk De Kop ook een rol heeft in de uitvoering van de activiteit, kan zij één van de drie samenwerkende organisaties zijn.
  • De maximale subsidie per projectaanvraag bedraagt € 5.000,-.
  • De Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018 zijn van toepassing op het verstrekken van een subsidie Gezond in Steenwijkerland.

Hoeveel geld is er beschikbaar

Voor Gezond in Steenwijkerland bedraagt het subsidieplafond in 2023 € 31.000,-

Verantwoording

Na afloop van het project levert u een activiteitenverslag aan waarin de volgende zaken benoemd worden:

  • resultaat van de activiteit(en);
  • ervaringen in de samenwerking.

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.