Subsidie sport

Verenigingen en organisaties in Steenwijkerland kunnen een normsubsidie of een eenmalige subsidie aanvragen.

Aanvragen

U kunt online een sportsubsidie aanvragen.

Sportsubsidie aanvragen

Ook kunt u schriftelijk een sportsubsidie aanvragen (pdf, 189 KB).

Wat u moet weten

De Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019 zijn van toepassing op het aanvragen van een sportsubsidie. Leest u deze eerst goed door voordat u het aanvraagformulier invult.

We verstrekken de volgende subsidies

Normsubsidie

Dit is een subsidie die sportverenigingen kunnen aanvragen. Deze subsidie is gebaseerd op het aantal leden van een vereniging, dat per 1 januari van dat jaar in de gemeente Steenwijkerland woont. 

De aanvraag voor normsubsidie moet ieder jaar voor 1 februari zijn ingediend. Deze subsidie is gebaseerd op het aantal leden, dat per 1 januari van dat jaar in de gemeente Steenwijkerland woont.
De volgende doelgroepen komen voor normsubsidie in aanmerking:

 • Jeugdleden: € 10,- per lid
 • Seniorleden: € 5,- per lid
 • Ouderenleden € 10,- per lid
 • Leden met een beperking: € 50,- per lid. De sportaanbieder hoeft dan niet in de gemeente Steenwijkerland gevestigd te zijn, de sporter moet daar wel wonen.
Eenmalige subsidie voor verbetering van kader

Wilt u bijvoorbeeld de kwaliteit van uw bestuur of trainer binnen uw vereniging verbeteren? Dit is een eenmalige subsidie die sportverenigingen aan kunnen vragen voor verbeteringen binnen hun vereniging. U kunt een subsidie aanvragen voor het opleiden van trainers of bestuurders (bijvoorbeeld de penningmeester). Of voor het organiseren van activiteiten die de kwaliteit binnen de vereniging vergroten op bepaalde onderwerpen.

De eenmalige subsidies kunt u op ieder moment aanvragen. Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor de volgende verbeteringen: 

 • Opleiden van sporttechnisch kader (dit zijn bijvoorbeeld de trainers): 50% van de opleidingskosten met een maximum van € 250,- per persoon per kalenderjaar
 • Opleiden van bestuurlijk kader (dit zijn bijvoorbeeld de penningmeester, of het hele bestuur): 50% van de opleidingskosten met een maximum van € 150,- per persoon per kalenderjaar
 • Organiseren van activiteiten die ten doel hebben de kwaliteit van het aanbod, de organisatie of het vrijwillig kader te vergroten: 50% van de kosten met een maximum van € 150,- per persoon per kalenderjaar

De opleiding moet een erkende opleiding voor vrijwilligers in de sport te zijn.

Eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening

Dit is een eenmalige subsidie die verenigingen en andere organisaties kunnen aanvragen. We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Steenwijkerland kunnen sporten. Niet voor alle inwonersgroepen gaat dit vanzelf. Dit willen we aanmoedigen. Daarom kunnen (sport)verenigingen en andere organisaties subsidie krijgen als zij bepaalde eenmalige activiteiten organiseren voor jeugd, ouderen en/of mensen met een beperking. 

De eenmalige subsidies kunt u op ieder moment aanvragen. De eenmalige subsidie voor stimulering sportbeoefening kan worden verstrekt aan sportverenigingen, verenigingen voor aangepast sporten of overige organisaties die eenmalige activiteiten organiseren met een van de volgende doelen:

 • de sportdeelname van jeugd, ouderen en/of mensen met een beperking te vergroten
 • de betrokkenheid van jeugd bij bestuurlijke activiteiten stimuleren
 • het sportaanbod in de gemeente voor jeugd, ouderen en/of mensen met een beperking te vernieuwen. 

De volgende bedragen kunnen worden aangevraagd voor de activiteiten: 

 • voor eenmalige activiteiten gericht op jeugd of ouderen: maximaal € 250,- per activiteit        
 • voor eenmalige activiteiten gericht op mensen met een beperking: maximaal € 500,- per activiteit


Wat moet u na afloop doen  

Na afloop van het project moet u aangeven waaraan de subsidie heeft besteed. Dit hoeft alleen als u meer dan € 5.000,00 subsidie heeft ontvangen. U moet dan het volgende aanleveren:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat het doel is gerealiseerd
 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend
 • een overzicht van de inkomsten en uitgaven; eventueel de jaarrekening

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Ook kunt u schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 199 KB).

Hoeveel geld is er beschikbaar en waar heeft u recht op

Voor sportsubsidies is € 75.000,- beschikbaar in 2024. Het budget van 2024 is volledig gereserveerd. Er is geen geld beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2024.

In de Nadere regels sportsubsidies Steenwijkerland 2019 is de verdeling van de subsidie bepaald. Dit betekent, dat bij de verdeling van het beschikbare budget normsubsidies voorrang hebben op verstrekking van eenmalige subsidies. Eenmalige subsidies worden in volgorde van ontvangst behandeld.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.