Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Een gebied kan bijvoorbeeld bestemd zijn om te wonen, te werken of te sporten. In een bestemmingsplan staat ook aangegeven waar, hoe veel en hoe groot er gebouwd mag worden en waar wegen en groengebieden mogen worden aangelegd.

 • Bestemmingsplan, informatie aanvragen

  Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Deze wet heet de Wet ruimtelijke ordening en is op 1 juli 2008 in werking getreden.

 • Bestemmingsplan inzien

  Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan? Dan kunt u het bestemmingsplan van dat gebied raadplegen. Een bestemmingsplan beschrijft hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden.

 • Bestemmingsplan wijzigen

  Wilt u een verzoek indienen tot het wijzigen van een bestemmingsplan? In sommige gevallen kan de gemeente de bepalingen in het bestemmingsplan wijzigen. Dit kan van belang zijn als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend die in strijd is met de bepalingen in het bestemmingsplan.

 • Afwijking van regels bestemmingsplan

  Is uw bouwplan in strijd met wat er in het bestemmingsplan staat? Maar gaat uw plan over een ondergeschikt deel van een gebouw, zoals een schoorsteen, balkon, aanbouw of bijgebouw? Dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een afwijking van de regels van het bestemmingsplan.

 • Planschade

  Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel of is er door een planologische maatregel sprake van inkomensderving dan is er sprake van planschade en kunt u wellicht recht hebben op vergoeding van die schade. Een planologische maatregel is bijvoorbeeld het realiseren van een nieuwe woonwijk maar het kan ook gaan om het wijzigen van de functie van een bestaand pand.
  Planschade wordt ook wel tegemoetkoming in schade genoemd.