Inkoop zorg

Op het gebied van zorg heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Wmo

Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Hiervoor heeft de gemeente een aantal aanbestedingen gedaan.

Dit betreft middelen die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen of het blijven meedoen in de samenleving. Denk hierbij aan een rolstoel, scootmobiel of toiletstoel. Vanaf 1 november 2019 is RSR gecontracteerd als leverancier voor de individuele hulpmiddelen.

  • Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid. Met deze ondersteuning kunnen zij blijven meedoen in de samenleving of kunnen zij op termijn weer zelfstandig wonen.
Centrumgemeente Zwolle ontvangt de financiële middelen voor Beschermd wonen en betaalt Beschermd wonen-voorzieningen. Voor vragen over de inkoop en contracten kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle. Het telefoonnummer is 14 038.

Jeugdwet

De Jeugdwet zorgt voor de ondersteuning van ouders bij het veilig en gezond laten opgroeien van hun kinderen. Voor informatie zie Inkoop en contracten jeugdzorg.

Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Gemeenten zijn niet voor alle ondersteuningstaken verantwoordelijk. De Zorgverzekeringswet (Zvw) is voor de medische zorg. Het gaat hier om verpleging en persoonlijke verzorging aan huis, de behandeling van mensen met een zintuigelijke beperking, de intensieve kindzorg en de palliatieve zorg. Voor deze zorg is iedereen verzekerd bij de ziektekostenverzekeraar.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur zorg per dag nodig hebben. Voor de uitvoering van deze wet is het Zorgkantoor verantwoordelijk.