Aanbestedingswet- en regelgeving

In tegenstelling tot private ondernemingen zijn gemeenten niet volledig vrij om te beslissen met wie en onder welke voorwaarden zij zaken willen doen. Op dit gedeelte van de site vindt u informatie over de voor gemeenten geldende wet- en regelgeving op het gebied van inkopen en aanbesteden.

Inleiding

Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid in december 2002 is vastgesteld dat een nationaal, coherent en uniform juridisch aanbestedingskader gewenst is. Dit heeft er toe geleid dat er een nationale aanbestedingswet (Aanbestedingswet 2012) is opgesteld die op 1 april 2013 in werking is getreden. Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. De belangrijkste wetwijzigingen hebben betrekking op de implementatie van nieuwe Europese aanbestedingsregels en hebben betrekking op Europese aanbestedingen. Verder is op een aantal punten zoals het vraagstuk rondom quasi-inbesteden jurisprudentie omgezet in wetgeving.

Naast specifieke op aanbesteding gerichte wet- en regelgeving zijn nog andere wetten relevant voor (lokale) overheden in hun rol als inkoper. Noemenswaardig zijn in dit verband:

  • de Algemene Wet Bestuursrecht (de Awb) waarin de algemene regels van bestuursrecht zijn opgenomen zoals de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (onder meer zorgvuldigheids-, motiverings-, gelijkheids- en redelijkheidsbeginsel);
  • de Gemeente-, Provincie- en Waterschapswet als wettelijk kader voor het handelen van gemeenten, provincies en waterschappen;
  • het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van het contractenrecht.

Nationale aanbestedingswetgeving

De nationale wetgeving die specifiek gericht is op aanbestedingen bestaat momenteel uit:

nationale aanbestedingswetgeving

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder.

Voor meer informatie over de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012 verwijzen wij u naar de website van PIAONOo, Expertisecentrum Aanbesteden.

Gids Proportionaliteit

De aanbestedingswet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht. Gelijktijdig met de gewijzigde aanbestedingswet is op 1 juli 2016 ook een herziene versie van de Gids Proportionaliteit in werking getreden. Per 1 juli 2020 is de Gids Proportionaliteit geactualiseerd. Vanaf dat moment is de Gids Proportionaliteit. 2e herziening, januari 2020 van toepassing.

Voor meer informatie over de Gids Proportionaliteit verwijzen wij u naar de website van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden.

Aanbestedingsreglement Werken 2016

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) beschrijft de procedures voor het aanbesteden van opdrachten voor werken. Op grond van de in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is een aanbestedende dienst verplicht om het ARW 2016 toe te passen voor overheidsopdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarden volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. Aanbestedende diensten zijn vrij om het ARW 2016 te gebruiken bij opdrachten voor opdrachten voor leveringen en diensten. Aanbestedende diensten zijn bovendien vrij om het ARW 2016 te gebruiken bij opdrachten boven de Europese drempelwaarden.

Per 1 juli 2020 is het ARW 2016 geactualiseerd. Deze aanpassing betrof geen inhoudelijke wijziging, maar een correctie van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten.

Voor meer informatie over het Aanbestedingsreglement Werken 2016 verwijzen wij u naar de website van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden.

Uniform Europees aanbestedingsdocument

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het Europees standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Inschrijvers hoeven dan niet het volledige bewijsmateriaal bij inschrijving te verstrekken, wat de administratieve lasten verlicht.

Voor meer informatie over het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verwijzen wij naar de website van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden.

Klachtenregeling aanbesteden

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Steenwijkerland handelt tijdens een aanbestedingsprocedure. In dat geval kunt u een klacht indienen bij het 'Klachtenmeldpunt aanbestedingen'.

Meer informatie over het Klachtenmeldpunt aanbestedingen vindt u op www.steenwijkerland.nl/aanbestedingsklacht.

VNG-model inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het huidige (in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde) inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Steenwijkerland is gebaseerd op het VNG-model.

VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

De algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Steenwijkerland zijn gebaseerd op het VNG-model. Daar waar wordt afgeweken van het VNG-model is dit in de voorwaarden aangegeven.

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Bij het plaatsen van IT-opdrachten maakt de gemeente Steenwijkerland gebruik van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).