Gemeentelijk beleid

De gemeente Steenwijkerland wil een integere en doelmatige opdrachtgever zijn. Dit betekent dat de gemeente wet- en regelgeving naleeft en efficiënt en effectief gemeentelijke middelen inzet. Dit bereiken we door het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit beleid is uitgewerkt in het inkoop- en aanbestedingsprotocol.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het plaatsen van opdrachten bij leveranciers en/of aannemers voor werken, leveringen en diensten gebeurt volgens het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit beleid bestaat uit een door de gemeenteraad vastgestelde kaderstellende beleidsnotitie en een door het college vastgesteld protocol. In het aanbestedingsprotocol zijn de door de raad gestelde kaders verder uitgewerkt.

Beleidsnotitie

Aanbestedingsprotocol

Algemene inkoopvoorwaarden

Bij het inkopen van goederen (leveringen) of diensten maken wij gebruik van algemene inkoopvoorwaarden (voor IT-opdrachten geldt een uitzondering, zie hieronder). Op deze pagina vindt u meer informatie over deze inkoopvoorwaarden. De gemeente Steenwijkerland heeft voor het inkopen van goederen en diensten (met uitzondering van IT-opdrachten) haar eigen algemene inkoopvoorwaarden. Op de pagina over algemene inkoopvoorwaarden kunt u deze voorwaarden downloaden.

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Bij het plaatsen van IT-opdrachten maken wij gebruik van de landelijk vastgestelde gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT. Op de pagina over algemene inkoopvoorwaarden kunt u deze voorwaarden downloaden.

Klachtenmeldpunt aanbestedingen

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Steenwijkerland handelt tijdens een aanbestedingsprocedure. In dat geval kunt u een klacht indienen bij het 'Klachtenmeldpunt aanbestedingen'. Op dit deel van de gemeentelijke website vindt u informatie over de klachtenregeling. Hierbij wordt onder andere ingegaan op vragen zoals 'Wie kan er een klacht indienen?' 'Wat zijn klachten en waarover kan geklaagd worden?' en 'Hoe kan ik een klacht indienen?'. Ook kan hier het gemeentelijke beleid over klachten bij aanbesteding gedownload worden.