Bezwaarprocedure, hoe werkt het?

Natuurlijk komen we er graag samen uit. Gaan we met elkaar in overleg en nemen we een besluit waar iedereen zich in kan vinden. Soms lukt dat niet. En dan is het goed om te weten, dat u bezwaar kunt maken. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Dat is een juridische procedure die wettelijk is geregeld.

Wat is een bezwaarschrift?

Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U schrijft dan een brief waarin u aangeeft waarom u het niet met het besluit eens bent. Zo’n brief noemen we een bezwaarschrift. U kunt ook online bezwaar maken.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een besluit van:

  • het college van burgemeester en wethouders
  • de gemeenteraad
  • de burgemeester

Dit kan een besluit zijn over een aanvraag die u heeft gedaan. Bijvoorbeeld voor een vergunning of een subsidie. U kunt ook bezwaar maken als uw buren een vergunning hebben gekregen voor iets waar u hinder van heeft. Bijvoorbeeld voor de verbouw van hun huis waar u het niet mee eens bent. En ook tegen verkeersbesluiten kunt u bezwaar maken.

Bij wie kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken bij degene die het besluit genomen heeft. Dat is het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.
Postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit
  • Uw handtekening

Zorg ervoor, dat uw bezwaarschrift op tijd bij ons binnen is. Dat moet namelijk binnen 6 weken nadat het besluit is verzonden. Bent u te laat, dan wordt uw bezwaar inhoudelijk niet behandeld. Als uw bezwaarschrift niet compleet is, dan krijgt u nog de mogelijkheid om het aan te vullen.

Online bezwaar maken?

U kunt ook online bezwaar maken. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig. 

Online bezwaar maken

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Stap 1: Ontvangst van uw bezwaarschrift

U krijgt binnen een week nadat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen een ontvangstbevestiging.

Stap 2: Wel of geen gesprek vooraf

We nemen contact met u op om te overleggen of u eerst nog een gesprek wilt. Soms kan zo’n gesprek leiden tot een oplossing waarmee alle partijen tevreden zijn. Als dat het geval is, dan is een juridische procedure niet meer nodig. Als het overleg geen resultaat oplevert, sturen we uw bezwaarschrift door naar de commissie bezwaarschriften.

Als van tevoren al duidelijk is, dat een gesprek niet tot een oplossing zal leiden, sturen we uw bezwaarschrift meteen door naar de commissie bezwaarschriften. In dat geval nemen we geen contact met u op.

Stap 3: Commissie bezwaarschriften verzamelt informatie

De commissie bezwaarschriften verzamelt zoveel mogelijk informatie over uw zaak. Dat doen zij om zich voor te bereiden op de hoorzitting.
De commissie bezwaarschriften is onafhankelijk. De leden werken niet voor de gemeente. Ze nemen geen besluit, maar geven advies.

Stap 4: Uitnodiging voor hoorzitting

U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting bij de commissie bezwaarschriften. Dat is een bijeenkomst waar alle partijen bij aanwezig kunnen zijn en waar iedereen zijn standpunt kan toelichten. U bent niet verplicht om te komen. Als u niet komt, behandelt de commissie bezwaarschriften de zaak zonder u.

Wilt u liever niet zelf het woord voeren? Dan kan iemand anders dat voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid. Ook als u zelf niet bij de hoorzitting bent, kunt u iemand anders namens u het woord laten voeren. Dat kan alleen als u daarvoor toestemming gegeven heeft.

Stap 5: U krijgt alle stukken

Een week vóór de hoorzitting legt de commissie bezwaarschriften alle documenten die er over uw zaak zijn ‘ter inzage’ in het gemeentehuis. Op die manier kan iemand die daar belang bij heeft de stukken ook bekijken. U krijgt alle stukken per post
toegestuurd.

Heeft u nog iets wat u aan de stukken wilt toevoegen? Dan kan dat tot 10 dagen vóór de dag van de hoorzitting.

Stap 6: De hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunt u uw kant van het verhaal vertellen. Ook wordt het besluit dat is genomen, nog een keer toegelicht. Daarna kunnen de leden van de commissie bezwaarschriften aan u en aan de andere aanwezigen vragen stellen. Op die manier krijgen ze zoveel mogelijk informatie over uw zaak.

Stap 7: Commissie bezwaarschriften schrijft advies

Ná de hoorzitting gaat de commissie bezwaarschriften in overleg. Ze bereiden dan hun advies voor. Dit advies gaat naar degene die het besluit genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester). Het schrijven van een advies duurt een paar weken.

Stap 8: Besluit op uw bezwaarschrift

U krijgt een brief waarin staat welk besluit op uw bezwaarschrift is genomen. En ook waarom. Bij deze brief zit ook het advies van de commissie bezwaarschriften. Het kan zijn, dat dit advies niet is overgenomen. Dat mag. Wél moet dan goed gemotiveerd zijn waarom niet.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in beroep gaan. Meestal is dat bij de rechtbank Overijssel.

 

Besluit binnen 12 weken

Er moet binnen 12 weken een besluit over uw bezwaarschrift zijn genomen. Dat is wettelijk zo geregeld. Deze 12 weken gaan in op de dag nádat de termijn is verstreken waarop u bezwaar tegen een besluit kon maken. Dit is dus een andere datum dan de dag waarop wij uw bezwaarschrift ontvangen. De termijn van 12 weken kan 1 keer met 6 weken worden verlengd. Soms kan, als daar dringende redenen voor zijn, het besluit nog verder worden uitgesteld.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, is het besluit waartegen u bezwaar maakt nog steeds geldig. Het kan zijn, dat u een beslissing op uw bezwaarschrift niet kunt afwachten. U kunt dan bij de rechtbank om een ‘voorlopige voorziening’ vragen. Dit is een regeling voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Daar zijn wel kosten aan verbonden.
Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
Voorzieningenrechter Overijssel
Zittingsplaats Zwolle
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Dat kan ook digitaal via het Loket Rechtspraak.

Heeft u kosten gemaakt?

Heeft u kosten gemaakt om een bezwaarschrift in te dienen? Bijvoorbeeld voor een advocaat of professionele rechtsbijstand? Dan kunt u in sommige gevallen een gedeelte van deze kosten vergoed krijgen.
Uw advocaat of rechtsbijstandverlener kan u daar verder over informeren.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Het secretariaat van de commissie bezwaarschriften helpt u graag verder. Zij zijn telefonisch te bereiken op het nummer 14 0521 of per e-mail naar info@steenwijkerland.nl ter attentie van secretariaat commissie bezwaarschriften.

Op de website Overheid.nl vindt u in hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht alle details van de wettelijke procedure voor het maken van bezwaar.