Privacyverklaring gemeente Steenwijkerland

In de privacyverklaring leest u hoe de gemeente Steenwijkerland omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Bescherming van persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op privacy. Daaronder valt ook het recht op bescherming van persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U mag er daarom op vertrouwen dat wij persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerken. Ook verwerken wij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld (dataminimalisatie) en worden persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verzameld (doelbinding).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over een persoon en die direct of indirect tot die persoon te herleiden zijn. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten, een product afneemt, contact zoekt of een bezoek brengt aan het gemeentehuis, verwerken wij uw persoonsgegevens. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • bankrekeningnummer

Voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken verwerken wij in sommige gevallen ook bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld nodig zijn voor het behandelen van aanvragen en het verlenen van hulp op het gebied van zorg, werk, inkomen, jeugdhulp of veiligheid. Bijzondere persoonsgegevens die wij dan mogelijk verwerken zijn:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • financiële gegevens
 • medische gegevens
 • strafrechtelijk verleden
 • religieuze overtuiging
 • ras of etnische afkomst
 • politieke voorkeur
 • genetische en biometrische gegevens

Rechtmatige verwerking

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, gerechtvaardigd belang en publiekrechtelijke taak.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Steenwijkerland neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen geen besluiten die enkel zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (profilering). Bij geautomatiseerde besluitvorming gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de gemeente Steenwijkerland) tussen zit.

Doelen van de verwerking

Persoonsgegevens verwerken wij onder meer voor de volgende doelen:

 • behandelen van aanvragen
 • behandelen van meldingen en klachten
 • beantwoorden van vragen
 • maken van afspraken
 • verzenden van (nieuws)brieven
 • uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren

Bewaartermijnen

De gemeente Steenwijkerland bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en/of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

De gemeente Steenwijkerland verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als wij voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van diensten van derden, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Steenwijkerland blijft verantwoordelijk voor die verwerkingen.

Register van verwerkingsactiviteiten

Om inzicht te geven in de verwerkingen van persoonsgegevens, hebben wij een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld. Hierin staat voor welk doel we welke persoonsgegevens gebruiken, welke grondslag daarvoor is en hoe lang de gegevens worden bewaard. Als u het register wilt bekijken of meer wilt weten hierover, dan kun u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via telefoonnummer 14 0521 of per e-mail via FG@steenwijkerland.nl.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u, als aan een aantal voorwaarden is voldaan, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van deze rechten moet u een verzoek indienen. Dat kan door een afspraak bij de gemeente te maken om langs te komen, of door in te loggen met DigiD via ons online formulier. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Het is namelijk niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. U ontvangt zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen een maand – een reactie op uw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

De gemeente Steenwijkerland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. De maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en voldoen aan de beveiligingsnormen die zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over hoe u gebruik kunt maken van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar op telefoonnummer 14 0521 of per e-mail via FG@steenwijkerland.nl.

Klacht

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er samen met ons toch niet uitkomen, dan heeft u op grond van de AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Specifieke privacyverklaringen