Kandidaatstelling politieke partijen

Op deze pagina vindt u informatie over de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Op maandag 31 januari 2022, tussen 9.00 - 17.00 uur moeten partijen die mee willen doen aan de Gemeenteraadsverkiezing hun kandidatenlijst en verdere stukken overleggen bij het centraal stembureau, gevestigd in het gemeentehuis. Lees alle informatie op de site van de Kiesraad

Waarborgsom

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald moeten een waarborgsom van € 225,- betalen. Deze waarborgsom kan gestort worden op NL 19 BNGH 0285092421 t.n.v. Gemeente Steenwijkerland o.v.v. ‘kandidaatstelling [naam partij]‘. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij tenminste 75% van de kiesdeler aan stemmen haalt. De waarborgsom moet uiterlijk 17 januari 2022 op de rekening van de gemeente staan.  

Ondersteuningsverklaringen

Ook moeten nieuwe partijen en bestaande partijen die op dit moment geen zetel in de gemeenteraad hebben, 20 ondersteuningsverklaringen overleggen.

Het maken van kandidatenlijsten

Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen. Deze software wordt beschikbaar gesteld op de site van de Kiesraad. Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels heeft, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Voorinlevering

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen in veel gevallen al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Het gaat dan om een eerste check van de juiste formulieren en persoonsgegevens van de kandidaten. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Meer informatie over voorinlevering ontvangen de partijen van het Team Verkiezingen. 

In te leveren bescheiden op de dag van kandidaatstelling

  • Lijst van de kandidaten (model H1);
  • Verklaringen van instemming van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst (model H9) (deze verklaring kan niet meer worden ingetrokken);
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat (met Burgerservicenummer); 
  • Verklaring van elke kandidaat die niet in Steenwijkerland woont, dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming in Steenwijkerland te vestigen;
  • Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1);
  • Machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit alleen nodig als de aanduidingen van twee of meer politieke groeperingen op één gezamenlijke lijst komen;
  • Origineel bewijs van betaling van de waarborgsom (voor nieuwe partijen of bestaande partijen die nu geen zetel hebben in de gemeenteraad);
  • 20 ondersteuningsverklaringen. Dit is alleen nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad.

Zitting centraal stembureau

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur controleert het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten.
Bij het ontbreken van benodigde stukken wordt degene die de kandidatenlijst inlevert hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens krijgt deze persoon nog 2 dagen de gelegenheid de verzuimen te herstellen op de bij wet geregelde tijden:

  • woensdag 2 februari van 9.00 - 17.00 uur
  • donderdag 3 februari van 9.00 - 17.00 uur

Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de gehele lijst. 

Definitieve vaststelling lijsten

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de lijsten definitief vast. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Steenwijk.
U kunt de zitting ook via een live-stream volgen via onderstaande knop.

Volg de livestream op 4 februari vanaf 10.00 uur

Kiezers en belanghebbenden kunnen tijden de zitting hun bezwaren kenbaar maken. Zij kunnen per e-mail aangeven dat zij bezwaar wensen te maken. Vervolgens kunnen zij met de verkregen inloggegevens inbellen en op die manier het bezwaar indienen. Bezwaren worden gelijk afgehandeld door het centraal stembureau. 
Iedere belanghebbende kan daarna binnen 4 dagen beroep instellen bij de Raad van State (Bestuursrechtspraak).

Het centraal stembureau kent alle ingediende kandidatenlijsten een nummer toe. Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige verkiezing 1 of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. Daarna wijst het centraal stembureau aan de nieuwe partijen en aan partijen die nog geen zitting in de gemeenteraad hebben een nummer toe. Dit gebeurt (indien nodig) via loting, waarbij wordt geloot tussen partijen die in de gemeente een lijst hebben ingediend. De nummering van de kandidatenlijsten vindt plaats tijdens de openbare zitting van vrijdag 4 februari om 10.00 uur.

Kandidatenlijsten ter inzage 

De ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 liggen voor iedereen na de zitting van het centraal stembureau ter inzage op het stadhuis van de gemeente Steenwijkerland, Vendelweg 1, Steenwijk (vanaf woensdag 2 februari 2022). 

Bijlagen