Registratie politieke partijen

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wilt u als nieuwe politieke partij aan de verkiezingen meedoen? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

Voorwaarden voor registratie

Als u een nieuwe partij wilt inschrijven dan moet u aan deze voorwaarden voldoen: 

  • Het gaat om een politieke partij.
  • De naam van de partij voldoet aan de voorwaarden.
  • De gemeente heeft uw verzoek om registratie uiterlijk 20 december 2021 ontvangen.

Welke stukken zijn nodig voor de registratie?

Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (een stichting is niet toegestaan).  

Als bewijs hiervan moet u bij uw verzoek om registratie de volgende stukken inleveren:    

  • Een ingevuld en ondertekend formulier ‘verzoek tot registratie van een aanduiding’ (pdf, 21 KB)
  • Een door de notaris gewaarmerkt afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd  
  • Het originele bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel  
  • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50
  • Een verklaring van de politieke partij waaruit blijkt wie als gemachtigde en wie als plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen  

Kosten

U betaalt een waarborgsom voor het registeren van een politieke partij voor de gemeenteraad. Dat is een bedrag van € 112,50. Dit krijgt u terug als u een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.
De waarborgsom moet uiterlijk maandag 20 december 2021 op de rekening van de gemeente staan. Dat is rekeningnummer  NL 19 BNGH 0285092421 op naam van Gemeente Steenwijkerland. Noem daarbij ‘waarborgsom registratie’ + de naam van de politieke partij. Als het bedrag op de rekening staat, krijgt u een bewijs van betaling.

Wijziging naam politieke partij

Is uw partij al ingeschreven maar wilt u een andere naam voor uw partij? Dan kunt u dat schriftelijk aanvragen bij het Centraal Stembureau. U doet dan een wijzigingsverzoek. Dat wijzigingsverzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn. U hoeft daarvoor geen waarborgsom te betalen. We raden u aan om een nieuw uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee te sturen. Het Centraal Stembureau kan dan controleren of het wijzigingsverzoek is gedaan door het bevoegd bestuur van de politieke partij.

Bestaande landelijke en lokale politieke partijen  

Landelijke politieke partijen die al ingeschreven zijn voor de Tweede Kamerverkiezing of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Overijssel hoeven zich niet opnieuw te registreren. Ook lokale politieke partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen al geregistreerd zijn en een zetel hebben in de gemeenteraad, hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. 

Documenten over kennisgeving en aanduiding politieke groeperingen

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen of mailen naar de werkgroep Verkiezingen, telefoonnummer 14 0521, e-mail verkiezingen@steenwijkerland.nl.