Nieuwe systematiek Matrix

Beste Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen,

Wij willen jullie graag (nogmaals) informeren over de wijziging in de systematiek van de Matrix.

Hoe het was

Voorheen konden PBW’s altijd 1 maal per jaar een Matrix-aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeenteraad was het bevoegd gezag om hier een besluit over te nemen. In 2018 werd de systematiek iets anders. Toen waren er 2 Matrix-rondes. Ook toen besloot de raad over de aanvragen.

 Systematiek vanaf 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 is de systematiek van de Matrix veranderd. Deze is flexibeler geworden. PBW’s kunnen op ieder moment in het jaar een Matrix-aanvraag indienen. De bevoegdheid om een besluit te nemen over de aanvragen is gemandateerd aan het college. Dat betekent dat de doorlooptijd korter is. Daarnaast is er geen sprake meer van een Matrix-fonds (een eenmalig potje geld). Matrix-gelden zijn nu structureel in onze begroting opgenomen. Ieder jaar is er dus weer nieuw geld beschikbaar. Vanzelfsprekend geld het principe Op = Op.

 

Herinnering

Eerder stuurden we alle PBW’s een herinnering als de raadsbehandeling van de Matrix naderde. Omdat PBW’s nu op ieder moment een aanvraag kunnen indienen, sturen wij geen herinnering meer. Het is aan iedere PBW om gebruik te maken van de (financiële) mogelijkheden die er zijn.

 

Uitleg koppengeld en Matrix

Inwonersinitiatieven dragen vaak bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt. Een leuke buurt maak je samen! Onze gemeente ondersteunt inwonersinitiatieven. Zowel in de vorm van kennis als financiële ondersteuning. Dit laatste doen wij onder andere door het beschikbaar stellen van subsidies, zoals het koppengeld en de Matrix.

Iedere PBW beschikt over koppengeld. Bijna 2 euro per inwoner. Dit koppengeld is bedoeld om leefbaarheidsprojecten te financieren. Dit geld staat op rekening van de gemeente. PBW’s kunnen een aanvraag koppengeld doen per mail of via onze website: https://www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken/Home/Over_Kernen_en_Wijken_beleid/Kernengeld/Koppengeld  Criteria zijn minimaal en laagdrempelig en vinden jullie op de website.

Grotere initiatieven (waarvoor het koppengeld niet toereikend is) kunnen gedeeltelijk gefinancierd worden uit de Matrix. Alleen een PBW kan hiervoor een aanvraag doen. Voorwaarde is dat een PBW ook koppengeld beschikbaar stelt voor het initiatief. Daarnaast verwachten wij dat er sprake is van co-financiering. Een PBW moet dus op zoek naar andere financiële bronnen, zoals fondsen, sponsoren, zelfwerkzaamheid. Draagvlak, toegankelijkheid en continuïteit zijn belangrijke criteria om in aanmerking te komen voor de Matrix.

Tot slot

Hebben jullie een idee voor jullie dorp/stad/wijk? Neem dan contact op met de coördinatoren kernen en wijken: Kor van der Velde of Lina van Veen.