Rustig oud en nieuw in Vollenhove

Persbericht Belangenvereniging Vollenhove Stad

In februari heeft de Belangen Vereniging Vollenove Stad (BVVS) tijdens hun bestuursvergadering gesproken met wijkagent Henk Vruggink. Hij kon meegeven dat politie en gemeente tevreden zijn over het verloop van de keetweek in zijn algemeen. Gemeente breed was er sprake van (in vergelijking met andere jaren) minder vernielingen zodat het schade bedrag aanzienlijk lager was dan voorgaande jaren.

In eerste instantie zijn de onderhanden werken besproken. Zo komt er eerdaags een rapport uit omtrent een evaluatie van het zwembad en verwacht BVVS binnenkort ook een reactie vanuit de gemeente omtrent hun acties voor wat betreft de ‘natte paden’.

BVVS was al door de gemeente al informeel geïnformeerd over uitkomst van de straatnamencommissie  om het parkeerplein de naam het Marten Kingmaplein te geven. Er wordt nu een B&W beslissing in februari verwacht.

Op de oproep via facebook voor een tweede ‘vlagger’ hebben zich meerdere enthousiastelingen aangemeld. Klasse! Er moet nog het een en ander worden afgestemd maar zoals het nu lijkt kunnen we nu dus zelfs een ‘reservelijst’ opmaken. Dank daarvoor.

Op uitnodiging heeft BVVS een onderhoud gehad met de organisatie ‘Sociaal Werk op de Kop’. Zij zijn een nieuwe organisatie voor de inwoners van de gemeente Steenwijkerland die vragen hebben waar ze zelf niet goed uitkomen: financieel, gezondheid, jeugd of sociale contacten. Er worden handvaten en/of hulp aangeboden en de ondersteuning is gratis. Voorheen vielen deze zaken onder: Zorggroep Oude en Nieuwe land (maatschappelijk werk), M.E.E. en Timpaan.  Er is een  inloopspreekuur op maandag- en woensdagmorgen van 8.30 tot 9.30 uur in de Burght.

Bijna het gehele bestuur van BVVS is op 1 februari op bezoek geweest in Blokzijl die als Plaatselijk Belang een politieke avond hadden georganiseerd. Het werd een echte politieke avond waar de partijen de kans kregen om op gemeente brede onderwerpen hun standpunten aan het publiek ken baar te maken. Voor vele partijen de aftrap van de verkiezingsperiode.

Met de gemeente begin februari overleg gevoerd omtrent de brief van BVVS waarin zij hun zorgen voor wat betreft de ontwikkelingen inzake de peuterspeelzaal hebben geuit.  Het komt erop neer dat de gemeente begrip heeft voor de zorgen maar in casu alleen kaders heeft gesteld aan de Stichting peuterspeelzalen maar verder in dit proces wat op afstand heeft gestaan. Inmiddels is bekend geworden dat er een nieuw initiatief op dit gebied in voorbereiding is.

Het Innovatie Lokaal is sinds de officiële opening in januari gevestigd in de Rabobank locatie aan de Molenberg. Dit onderkomen zal gaan dienstdoen als ‘showroom’ en daarvanuit worden de werkzaamheden uitgevoerd. Tevens is er ruimte, voor bijvoorbeeld ZZP-ers en kleine zelfstandigen, om er een kantoor/bureau, vergaderruimte te huren voor korte periodes van een dag of zelfs dagdeel. Zakelijke ontmoetingen kunnen derhalve in een professionele omgeving worden uitgevoerd.

Met grote dank aan Henk Veldkamp, de gemeente en zeker de Vollenhoofse brandweer, is ook dit jaar weer getracht om het ijsbaantje op het evenemententerrein schaatsbaar te maken. Het ijs was er ook nog niet helemaal klaar voor, maar grote stukken hebben daar ook weinig kans toe gehad. Ondanks de dranghekken en het vele ter plaatse aanwezig zijn om het te voorkomen, blijkt het toch altijd maar weer onmogelijk om het ijs heel te laten of om er geen takken en planken op te gooien. Kennelijk vinden sommige personen hun eigen lol van 5 minuten belangrijker dan de lol die tientallen mensen voor een paar dagen kunnen hebben. Zonde!

Ook heeft BVVS nog aardig wat tijd gestoken in de voorbereiding van de Algemene ledenvergadering komende 7 maart;  voornamelijk het kunstproject is aan de orde gekomen. Uit een gesprek tussen hen en de Watersportvereniging Vollenhove is duidelijk geworden dat een kunstobject op het eiland onwenselijk is.  Er is veel gesproken wat de overige opties zijn. Meer daarover tijdens de ALV.

Bij deze bent u allen van harte uitgenodigd voor de Algemene leden vergadering op 7 maart om 19.30 uur in de Burght.