Vitaal Platteland

In sommige gebieden in Nederland zijn de opgaven zo groot dat meerdere overheden hebben afgesproken om deze samen aan te pakken. Noordwest Overijssel is één van die gebieden. Samen zorgen we voor veranderingen die nodig zijn op het gebied van agro en food, klimaat en energie en natuur en biodiversiteit.

Vitaal Platteland

 

Waarom

De kop van Overijssel is uniek. Het grootste veenmoeras van Noordwest Europa, met een grote toeristische trekker: Giethoorn. De IJsseldelta is Nederland in het klein. Landbouw, natuur, bodem, cultuur en recreatie zijn hier nauw met elkaar verbonden.
 
In het gebied liggen het Nationaal Park Weerribben-Wieden, het Nationaal Landschap IJsseldelta, een deel van de Unesco-waardige Koloniën van Weldadigheid.

Dit unieke landschap mag niet verloren gaan. We moeten onze natuurlijke omgeving versterken, waarbij de sociaaleconomische leefbaarheid op het platteland wordt behouden, waar mogelijk versterkt en een duurzaam perspectief voor de agrarische sector wordt geboden.

Op weg naar een Vitaal Platteland

Door een regionale samenwerking willen we komen tot een toekomstperspectief voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) voor Noordwest Overijssel. Een toekomstperspectief voor een leefbaar en vitaal platteland. Dat economisch, ecologisch, milieutechnisch en waterhuishoudkundig duurzaam is. En goed is om in te wonen, werken en recreëren (leefbaarheid). Opgaven die daarbij van belang zijn:

 • Het tegengaan van bodemdaling;
 • Een duurzaam toekomstperspectief voor ondernemers, waarbij ‘duurzaam’ staat voor een evenwicht tussen economie, ecologie en welzijn;
 • Vermindering van de stikstofneerslag in de Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn in hun natuurlijke leefomgeving beschermd;
 • Betere spreiding van recreatie en toerisme;
 • Behouden en ontwikkelen van de verschillende landschappen in het gebied;
 • Energietransitie: dit betekent de overgang van traditionele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon en wind;
 • Bijdragen aan circulaire economie. Dit betekent dat grondstoffen opnieuw worden gebruikt en dat er (bijna) geen restafval is. We noemen dit ook wel kringloopeconomie;
 • Herstel van biodiversiteit in natuurgebieden en op agrarische grond. Biodiversiteit betekent dat er onder andere verschillende soorten dieren en planten aanwezig zijn.
Samenwerken in de regio

Kennis delen vanuit het gebied en vanuit de overheid is nodig, evenals een goede samenwerking waarbij iedereen die betrokken is ook betrokken wordt. We werken samen met onze partners in de regio. Dat zijn onder andere:

 • Ondernemers en inwoners
 • Dorpsraden en wijkverenigingen 
 • Lokale gebiedsorganisaties als Stichting Weerribben-Wieden, Vrienden van de Oldematen en Gebiedscoöperatie IJsseldelta
 • Terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Stichting Groene en Blauwe Diensten en agrarische natuurvereniging
 • Ondernemersorganisaties als LTO, Ondernemend Reestdal, Recreatieondernemers en anderen
 • Vitens en Rendo
De erfcoach voor agrarische ondernemers

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u graag dat iemand met u meedenkt over de toekomst? De erfcoach denkt graag mee. De coach helpt u om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen u kunt zetten. Hij is ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan u verwijzen naar het juiste loket. De gesprekken met de erfcoach zijn gratis.

Met welke vragen kan ik terecht bij de erfcoach?

 • Vergroenen en landschappelijke inpassing van het erf
 • Transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie
 • Veiligheid
 • Duurzaamheid, zoals zonne- en windenergie
 • Agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen
 • Asbestsanering
 • Veiligheid: hoe om te gaan met gewenst en ongewenst bezoek op uw erf
 • Sociale knelpunten door wonen en/of werken op het erf

Bel of mail met erfcoach Jan-Olaf Tjabringa
06-27095640
info@gcijsseldelta.nl

Meer informatie over de erfcoach leest u in de Flyer Erfcoach agrarische ondernemers (pdf 3.7 MB).

Subsidie voor initiatieven Vitaal Platteland

Wij steunen initiatiefnemers die kennis hebben van ons gebied, die de natuur en de agrarische sector omarmen en kansen zien. Elk initiatief dat onze gezamenlijke gebiedsopgaven versterkt telt! Een klein initiatief kan de aanjager zijn van een grote verandering. Een groot initiatief mag klein starten. We helpen u als gemeente Steenwijkerland graag op weg door het bieden van subsidie voor initiatieven Vitaal Platteland.

De subsidie is bedoeld voor mooie initiatieven die bijdragen aan de Opgaven Vitaal Platteland binnen de gemeente Steenwijkerland. Heeft u een idee dat bijdraagt aan het versterken van onze natuurlijke omgeving en een duurzaam perspectief biedt aan onze agrarische sector, dan willen wij dit graag stimuleren.

Subsidie aanvragen

Nieuwsbrief Vitaal Platteland

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over Vitaal Platteland? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief Vitaal Platteland

Nieuwsbrieven Vitaal Platteland

Contact

Wilt u meer weten over ons gebied en de opgaven die er liggen? Heeft u zelf ideeën of wilt u weten wat er mogelijk is? Neem dan contact op met onze omgevingsadviseur Vitaal Platteland.

Carolien Borg

Carolien BorgOmgevingsadviseur Vitaal Platteland

 • Ondersteuning bij vragen en initiatieven
 • Hulp bij het aanvragen van subsidies

E-mail: carolien.borg@steenwijkerland.nl
Telefoonnummer: 14 0521
Mobiel: 06 - 27 09 41 29