Vitaal Platteland

In sommige gebieden in Nederland zijn de opgaven zo groot dat meerdere overheden hebben afgesproken om deze samen aan te pakken. Noordwest Overijssel is één van die gebieden. Samen zorgen we voor veranderingen die nodig zijn op het gebied van agro en food, klimaat en energie en natuur en biodiversiteit.

Vitaal Platteland

Waarom

De kop van Overijssel is uniek. Het grootste veenmoeras van noordwest Europa, met een grote toeristische trekker: Giethoorn. De IJsseldelta is Nederland in het klein. Landbouw, natuur, bodem, cultuur en recreatie zijn hier nauw met elkaar verbonden. In het gebied liggen het Nationaal Park Wieden-Weerribben, het Nationaal Landschap IJsseldelta, een deel van de Unesco-waardige Koloniën van Weldadigheid en de Natura 2000 gebieden van de Oldematen/Veerslootlanden, Wieden-Weerribben, de Uiterwaarden Zwarte Water en de Vecht. Onder de rook van steden als Zwolle, Kampen en Steenwijk, en met historische plaatsen als Hasselt, Zwartsluis, Staphorst, Vollenhove en Blokzijl. Het is een levend landschap, waarin wordt gewoond en gewerkt, bezoekers worden ontvangen, bijzondere zuivel wordt geproduceerd en de rietcultuur nog leeft. Verschillende organisaties en een groot aantal inwoners nemen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan dit gebied.

Unieke kwaliteiten betekenen ook unieke gebiedsopgaven

Met deze samenwerking willen we komen tot een toekomstperspectief voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) voor Noordwest Overijssel. Een toekomstperspectief voor een leefbaar en vitaal platteland. Dat economisch, ecologisch, milieutechnisch en waterhuishoudkundig duurzaam is. En goed is om te wonen, werken en recreëren (leefbaarheid). Opgaven die daarbij van belang zijn, zijn:

 • Het tegengaan van bodemdaling;
 • Een duurzame toekomstperspectief voor ondernemers, waarbij ‘duurzaam’ staat voor een evenwicht tussen economie, ecologie en welzijn;
 • Vermindering van de stikstofuitstoot in de Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn in hun natuurlijke leefomgeving beschermd;
 • Betere spreiding van recreatie en toerisme;
 • Behouden en ontwikkelen van de verschillende landschappen in het gebied;
 • Energietransitie: dit betekent de overgang van traditionele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon en wind;
 • Bijdragen aan circulaire economie. Dit betekent dat grondstoffen opnieuw worden gebruikt en dat er (bijna) geen restafval is. We noemen dit ook wel kringloopeconomie;
 • Herstel van biodiversiteit in natuurgebieden en op agrarische grond. Biodiversiteit betekent dat er onder andere verschillende soorten dieren en planten aanwezig zijn.

We werken samen met onze partners in de regio. Dat zijn onder andere:

 • Lokale gebiedsorganisaties als Stichting Weerribben-Wieden, Vrienden van de Oldematen en Gebiedscoöperatie IJsseldelta.
 • Terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Stichting Groene en Blauwe Diensten en agrarische natuurvereniging.
 • Ondernemersorganisaties als LTO, Ondernemend Reestdal, Recreatieondernemers en anderen.
 • Dorpsraden, wijkverenigingen en burgerinitiatieven.

Aan de slag met plattelandsbeleid

Een sterke agrarische sector en een vitaal buitengebied. Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Welke vragen en behoeften zijn er? En hoe kunnen we daarop inspelen? Als gemeente hebben we Stimuland gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Dat bestaat uit een enquête die we onder alle boeren in Steenwijkerland uitzetten én keukentafelgesprekken. Na deze keukentafelgesprekken kunnen we in beeld brengen hoe de agrarische sector de toekomst ziet en welke uitdagingen en opgaven van invloed zijn op agrarische bedrijven. Dat is de basis voor het plattelandsbeleid waarmee we aan de slag gaan. Inmiddels is één onderdeel van het onderzoek afgerond en dat is de enquête. De uitkomsten hebben we gebundeld in een tussenrapport (pdf, 915 KB). Dit tussenrapport geeft richting aan de keukentafelgesprekken (pdf, 816 KB) die inmiddels afgerond zijn en waar het rapport van beschikbaar is. Uit de keukentafelgesprekken komen veel waardevolle aanbevelingen waar we binnenkort samen mee aan de slag gaan.

Een vitaal platteland, dat is onze ambitie | concept-Startdocument

We willen perspectief voor de landbouw en we willen dat dit hand in hand gaat met behoud van biodiversiteit en het tegengaan van de klimaatverandering. We zien mogelijkheden om in Steenwijkerland aan de slag te gaan, en daarop de regie te houden. Op sommige plekken zien we al initiatieven ontstaan. Dit willen we de komende jaren uitbouwen onder de paraplu van de Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel. Een gezamenlijk opgesteld concept-Startdocument (904 KB) is daarvoor het vertrekpunt. Dit document is inmiddels gedeeld met het college van Steenwijkerland. Zij zijn hier positief over en zijn van plan hiermee in te stemmen.

6 april 2022 | besluit over het concept-Startdocument

Op 6 april 2022 neemt de Regiegroep van de Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel een besluit over het Startdocument. Met dit Startdocument gaan de 19 samenwerkende overheden en maatschappelijke organisaties van start met de brede opgaven in het landelijk gebied. Belangrijke opgaven zijn het toekomstperspectief voor de landbouw, het terugdringen van de stikstofemissie en het terugdringen van de veenbodemdaling.

De erfcoach voor agrarisch ondernemers

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u graag dat iemand met u meedenkt over de toekomst? De erfcoach denkt graag mee. De coach helpt u om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen u kunt zetten. Hij is ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kan u verwijzen naar het juiste loket. De
gesprekken met de erfcoach zijn gratis.

Met welke vragen kan ik terecht bij de erfcoach?

 • Vergroenen en landschappelijke inpassing van het erf
 • Transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie
 • Veiligheid
 • Duurzaamheid, zoals zonne- en windenergie
 • Agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen
 • Asbestsanering
 • Veiligheid: hoe om te gaan met gewenst en ongewenst bezoek op uw erf
 • Sociale knelpunten door wonen en/of werken op het erf

Contact met de erfcoach en meer informatie

Bel of mail met erfcoach
Jan-Olaf Tjabringa
06-27095640
info@gcijsseldelta.nl

Meer informatie over de erfcoach leest u in de flyer Erfcoach voor agrarisch ondernemers (pdf, 3,3 MB)

Documenten